Na seznam novic

Spremenjena izjava o naložbeni politiki

 

Moja naložba pokojninska družba d.d. - Skupina Nove KBM je julija 2007 na osnovi Sklepa o izjavi o naložbeni politiki ter obvladovanju tveganj pokojninskega sklada, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 137-5752/2006, dne 27.12.2006, sprejela Izjavo o naložbeni politiki.

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1-UPB4) v tretjem, četrtem in petem odstavku 298.a člena določa, da mora izvajalec pokojninskega načrta izjavo o naložbeni politiki preveriti in po potrebi spremeniti vsaj vsaka tri leta ter o tem obvestiti nadzorni svet družbe in pristojni nadzorni organ ter zavarovance.

Aprila 2012 je družba opravila spremembe in dopolnitve Izjave o naložbeni politiki, s ciljem še večje varnosti in preglednosti naložb pokojninskega sklada ter uskladitve Izjave o naložbeni politiki s pokojninskima načrtoma kritnega sklada pokojninskega varčevanja. Predmet sprememb je predvsem poglavje 2. Naložbena pravila. Dodane so posamezne omejitve naložb, s katerimi se dodatno zmanjšuje tveganost naložb na kritnem skladu, kot so:

  • vrste naložb,
  • bonitetno oceno izdajatelja,
  • omejitve posameznih vrst naložb,
  • določitev minimalnega deleža naložb v državnih obveznicah,
  • omejitev naložb v druge valute, ki niso evro,
  • določitev najvišje izpostavljenosti do posameznega izdajatelja vrednostnih papirjev, po vseh vrstah naložb.

Izjava o naložbeni politiki je usklajena še s spremembami nastalimi pri poslovanju družbe od decembra 2008:

  • zunanji revizor,
  • revizijska komisija
  • člani nadzornega sveta

Dne, 22. maja 2012, je Agencija za zavarovalni nadzor podala soglasje k spremembam Izjave o naložbeni politiki, ki se bo začela uporabljati s 1. avgustom 2012.

Izjava o naložbeni politiki je vsem zavarovancem dostopna na spletni strani družbe.

 


-- %
Ocenite spletne strani