Sklenitev pokojninskega zavarovanja

1 / 6

Za sklenitev individualnega zavarovanja potrebujemo vaše podatke.

Z izpolnitvijo pristopne izjave pristopate k pokojninskemu načrtu individualnega dodatnega zavarovanja PN-MN-04/2014.

Podrobneje

Z nadaljevanjem se bodo vneseni osebni podatki shranili v zbirki osebnih podatkov Sava pokojninske družbe.

2 / 6

Za sklenitev individualnega zavarovanja potrebujemo vaše podatke.

Z izpolnitvijo pristopne izjave pristopate k pokojninskemu načrtu individualnega dodatnega zavarovanja PN-MN-04/2014.

Naslov stalnega ali začasnega prebivališča

3 / 6

Določite višino in način plačila premije.

Višino premije in način plačila premije lahko med zavarovanjem tudi spreminjate.

Izjava v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranjem terorizma

Politično izpostavljena oseba je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi (tudi v Sloveniji), vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci. Fizične osebe, ki delujejo ali so delovale na vidnem javnem položaju, so:
a) voditelji držav, predsedniki vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki;
b) izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles;
c) člani vodstvenih organov političnih strank;
d) člani vrhovnih in ustavnih sodišč ter drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev;
e) člani računskih sodišč in svetov centralnih bank;
f) vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij in visoki častniki oboroženih sil;
g) člani upravnih ali nadzornih organov državnih podjetij;
h) predstojniki organov mednarodnih organizacij (kot so na primer predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki), njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah.

Ožji družinski člani so zakonec ali zunajzakonski partner, partner iz sklenjene ali nesklenjene partnerske zveze, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.

Ožji sodelavci so vse fizične osebe, za katere je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali da imajo kakršne koli druge tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo. Ožji sodelavec je tudi fizična oseba, ki je edini dejanski lastnik poslovnega subjekta ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, za katerega je znano, da je bil ustanovljen v dejansko korist politično izpostavljene osebe.

4 / 6

Izberite naložbeno politiko.

Dodatno zavarovanje po tem pokojninskem načrtu predstavlja zavarovanje z naložbeno politiko življenjskega cikla v okviru Skupine kritnih skladov Moji skladi življenjskega cikla.

Pravico imate izbirati med kritnimi skladi z različnimi naložbenimi politikami. Izberete lahko kritni sklad, ki izvaja naložbeno politiko, ustrezno vaši starostni skupini ali kritni sklad, ki izvaja manj agresivno naložbeno politiko, ustrezno vaši starostni skupini. Če nas s to pristopno izjavo na obvestite o izbiri, se šteje, da ste izbrali kritni sklad, ki izvaja naložbeno politiko, ustrezno vaši starostni skupini.

Podrobneje

5 / 6

Določite upravičence za primer smrti.

Upravičence za primer smrti lahko med zavarovanjem tudi spremenite.

 
 

 

Osebni elektronski predal in e-poslovanje

Sava pokojninska družba, d. d. (v nadaljevanju: Sava pokojninska ali upravljavec), zavarovankam in zavarovancem (v nadaljevanju: zavarovanec) omogoča podroben vpogled v podatke o vplačilih in vrednosti premoženja, vpisanem na osebnem računu ter prejemanje obvestil v e-obliki preko spletnega portala SavaNet. Spletni portal se nahaja na naslovu www.sava-pokojninska.si.

Izjava in soglasje

S podpisom potrjujem, da sem se seznanil z vsebino in mi je upravljavec omogočil vpogled v vse pokojninske načrte, ki jih izvaja upravljavec pokojninskega sklada, izjavo o naložbeni politiki in pravila upravljanja pokojninskega sklada. S podpisom potrjujem točnost podatkov, ki sem jih navedel v pristopni izjavi in se zavezujem, da bom vsako spremembo osebnih podatkov sporočil upravljavcu v roku 15 dni od nastale spremembe. V skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, dovoljujem, da se osebni podatki iz te pristopne izjave uporabljajo v zbirki podatkov, ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje upravljavec pokojninskega sklada.

Izjava o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo v sektorju finančnih storitev

Izjava za namen Uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo v sektorju finančnih storitev (Uredba (EU) 2019/2088 z dne 27. 11. 2019)

Vplačano premijo v kritne sklade življenjskega cikla upravlja Sava pokojninska družba, d.d.

V naložbah, na katerih temelji ta finančni produkt, glavni škodljivi vplivi naložbenih odločitev na dejavnike trajnosti neposredno niso upoštevani. Prav tako merila EU za okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti niso upoštevana. Sava pokojninska družba vplačane premije v kritne sklade življenjskega cikla ne investira v vojaško industrijo, sporne proizvajalce orožja, tobačno industrijo, proizvodnjo in prodajo alkohola, zabavno industrijo za odrasle, industrijo iger na srečo, dejavnosti proizvodnje premoga za ogrevanje in dejavnosti pridobivanja nafte iz skrilavca. Postopno in sistematično se vključuje okoljska, socialna in upravljavska (ESG) merila v postopke sprejemanja naložbenih odločitev in nadalje razvija metodologijo ocenjevanja trajnosti naložb. Več o Strategiji trajnostnega razvoja Zavarovalne skupine Sava za obdobje 2023-2027 lahko preberete v strategiji trajnostnega razvoja Zavarovalne skupine Sava in v trajnostnem poročilu skupine na www.sava-re.si/sl-si/trajnostni-razvoj. Razkritja povezana s trajnostjo Sava pokojninske družbe lahko preverite na www.sava-pokojninska.si/sl-si/nalozbe.

Privolitev za obdelovanje osebnih podatkov

Sava pokojninska družba, d. d., je del Zavarovalne skupine Sava. Občasno bi vas želeli obvestiti o trženjskih akcijah in produktih Sava pokojninske družbe, d. d., ki vsebinsko presegajo dodatno pokojninsko zavarovanje h kateremu ste pristopili, produktih drugih družb Zavarovalne skupine Sava (npr. Zavarovalnice Sava) ali drugih partnerjev Sava pokojninske družbe, d. d., za katere bi ocenili, da so za vas še posebej primerni.

Da bi vam takšna obvestila lahko posredovali, potrebujemo vaše soglasje. Z vašim soglasjem bomo vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi sklenjene pogodbe (dodatno pokojninsko zavarovanje ali zavarovanje doživljenjskega izplačevanja pokojninske rente), uporabili za namen neposrednega trženja, ki vključuje oblikovanje vam prilagojenih ponudb različnih zavarovalnih produktov in vabil na dogodke na podlagi ocenjevanja in predvidevanja vaših interesov, ekonomskega položaja, potreb in podobno.

6 / 6

Prispeli ste do konca.

Zavarovanje je sklenjeno s 1. dnem meseca, v katerem bo izvedeno vplačilo.

Potrebujemo vaš podpis in kopijo osebnega dokumenta. Če ste kot plačilo označili direktno bremenitev, potrebujemo kopijo vaše bančne kartice.

Hvala za zaupanje.

Ne pozabite nam vrniti podpisane pristopne izjave in kopije osebnega dokumenta.

Če ste kot način plačila označili direktno bremenitev, ne pozabite poslati tudi kopije bančne kartice. Dokumente nam pošljite na esklenitev@sava-pokojninska.si. Po prejemu dokumentov boste na domač naslov prejeli potrdilo o vključitvi v zavarovanje, pokojninski načrt, pravila upravljanja in ostalo dokumentacijo.

Na domač naslov vam bomo poslali pristopno izjavo.

Ne pozabite nam vrniti podpisane pristopne izjave in kopije osebnega dokumenta.

Če potrebujete pomoč, smo dosegljivi na 080 29 29 ali na naslov info@sava-pokojninska.si.

-- %
× Ocenite spletne strani