Sklenitev pokojninskega zavarovanja

1 / 6

Za sklenitev individualnega zavarovanja potrebujemo vaše podatke.

Z izpolnitvijo pristopne izjave pristopate k pokojninskemu načrtu individualnega dodatnega zavarovanja PN-MN-04/2014.

Podrobneje

Z nadaljevanjem se bodo vneseni osebni podatki shranili v zbirki osebnih podatkov Sava pokojninske družbe.

2 / 6

Za sklenitev individualnega zavarovanja potrebujemo vaše podatke.

Z izpolnitvijo pristopne izjave pristopate k pokojninskemu načrtu individualnega dodatnega zavarovanja PN-MN-04/2014.

Naslov stalnega ali začasnega prebivališča

3 / 6

Določite višino in način plačila premije.

Višino premije in način plačila premije lahko med zavarovanjem tudi spreminjate.

4 / 6

Izberite naložbeno politiko.

Dodatno zavarovanje po tem pokojninskem načrtu predstavlja zavarovanje z naložbeno politiko življenjskega cikla v okviru Skupine kritnih skladov Moji skladi življenjskega cikla.

Pravico imate izbirati med kritnimi skladi z različnimi naložbenimi politikami. Izberete lahko kritni sklad, ki izvaja naložbeno politiko, ustrezno vaši starostni skupini ali kritni sklad, ki izvaja manj agresivno naložbeno politiko, ustrezno vaši starostni skupini. Če nas s to pristopno izjavo na obvestite o izbiri, se šteje, da ste izbrali kritni sklad, ki izvaja naložbeno politiko, ustrezno vaši starostni skupini.

Podrobneje

5 / 6

Določite upravičence za primer smrti.

Upravičence za primer smrti lahko med zavarovanjem tudi spremenite.

 
 

 

Osebni elektronski predal in e-poslovanje

Sava pokojninska družba, d. d. (v nadaljevanju: Sava pokojninska ali upravljavec), zavarovankam in zavarovancem (v nadaljevanju: zavarovanec) omogoča podroben vpogled v podatke o vplačilih in vrednosti premoženja, vpisanem na osebnem računu ter prejemanje obvestil v e-obliki preko spletnega portala SavaNet. Spletni portal se nahaja na naslovu www.sava-pokojninska.si.

Izjava in soglasje

S podpisom potrjujem, da sem se seznanil z vsebino in mi je upravljavec omogočil vpogled v vse pokojninske načrte, ki jih izvaja upravljavec pokojninskega sklada, izjavo o naložbeni politiki in pravila upravljanja pokojninskega sklada. S podpisom potrjujem točnost podatkov, ki sem jih navedel v pristopni izjavi in se zavezujem, da bom vsako spremembo osebnih podatkov sporočil upravljavcu v roku 15 dni od nastale spremembe. V skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, dovoljujem, da se osebni podatki iz te pristopne izjave uporabljajo v zbirki podatkov, ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje upravljavec pokojninskega sklada.

Izjava o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo v sektorju finančnih storitev

Izjava za namen Uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo v sektorju finančnih storitev (Uredba (EU) 2019/2088 z dne 27. 11. 2019)

Vplačano premijo v kritne sklade življenjskega cikla upravlja Sava pokojninska družba, d.d.

V naložbah, na katerih temelji ta finančni produkt, niso upoštevana merila EU za okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti. Sava pokojninska družba pri svojih naložbenih odločitvah tveganja trajnosti sistematično še ne upošteva. Pri svojih naložbenih odločitvah upošteva usmeritve in zaveze opredeljene v Trajnostni naložbeni politiki Zavarovalne skupine Sava, s katero se je zavezala k strategiji zmanjševanja toplogrednih izpustov. Sava pokojninska družba upošteva glavne škodljive vplive (PAI) pri naložbenih odločitvah na podlagi izključitve določenih panog v naložbenem odločanju. Sava pokojninska vplačane premije v kritne sklade življenjskega cikla ne investira v vojaško industrijo, tobačno industrijo, zabavno industrijo za odrasle, industrijo iger na srečo, dejavnosti proizvodnje premoga za ogrevanje, dejavnosti pridobivanja nafte iz skrilavca in jedrsko energijo. Sava pokojninska postopno in sistematično vključuje okoljska, socialna in upravljavska (ESG) merila v svoje postopke sprejemanja naložbenih odločitev in nadalje razvija metodologijo ocenjevanja trajnosti naložb. Več o Strategiji trajnostnega razvoja Zavarovalne skupine Sava za obdobje 2020-2022 lahko preberete v trajnostnem poročilu skupine na www.sava-re.si/sl-si/trajnostni-razvoj. Razkritja Sava pokojninske družbe lahko preverite na www.sava-pokojninska.si/sl-si/nalozbe/.

Privolitev za obdelovanje osebnih podatkov

Sava pokojninska družba, d. d., je del Zavarovalne skupine Sava. Občasno bi vas želeli obvestiti o trženjskih akcijah in produktih Sava pokojninske družbe, d. d., ki vsebinsko presegajo dodatno pokojninsko zavarovanje h kateremu ste pristopili, produktih drugih družb Zavarovalne skupine Sava (npr. Zavarovalnice Sava) ali drugih partnerjev Sava pokojninske družbe, d. d., za katere bi ocenili, da so za vas še posebej primerni.

Da bi vam takšna obvestila lahko posredovali, potrebujemo vaše soglasje. Z vašim soglasjem bomo vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi sklenjene pogodbe (dodatno pokojninsko zavarovanje ali zavarovanje doživljenjskega izplačevanja pokojninske rente), uporabili za namen neposrednega trženja, ki vključuje oblikovanje vam prilagojenih ponudb različnih zavarovalnih produktov in vabil na dogodke na podlagi ocenjevanja in predvidevanja vaših interesov, ekonomskega položaja, potreb in podobno.

6 / 6

Prispeli ste do konca.

Zavarovanje je sklenjeno s 1. dnem meseca, v katerem bo izvedeno vplačilo.

Potrebujemo vaš podpis in kopijo osebnega dokumenta. Če ste kot plačilo označili direktno bremenitev, potrebujemo kopijo vaše bančne kartice.

Hvala za zaupanje.

Ne pozabite nam vrniti podpisane pristopne izjave in kopije osebnega dokumenta.

Če ste kot način plačila označili direktno bremenitev, ne pozabite poslati tudi kopije bančne kartice. Dokumente nam pošljite na esklenitev@sava-pokojninska.si. Po prejemu dokumentov boste na domač naslov prejeli potrdilo o vključitvi v zavarovanje, pokojninski načrt, pravila upravljanja in ostalo dokumentacijo.

Na domač naslov vam bomo poslali pristopno izjavo.

Ne pozabite nam vrniti podpisane pristopne izjave in kopije osebnega dokumenta.

Če potrebujete pomoč, smo dosegljivi na 080 29 29 ali na naslov info@sava-pokojninska.si.

-- %
Ocenite spletne strani