Informativni izračun

Za informativni izračun vašega dodatnega pokojninskega zavarovanja vpišite spodnje podatke.

V kolikor pokojninsko še ne varčujete, pustite prazno.

Koliko ste pripravljeni mesečno vplačevati.

Več o pogojih in stroških zavarovanja

Če ste se pravkar upokojili, pridobite natančen izračun zdaj!

Pridobite izračun

Grafični prikaz izračuna privarčevanih sredstev

Izračun je informativen. V izračunu uporabljene predpostavke o donosnostih, vračilu premije pri dohodnini in višini rente ne predstavlja jamstva Sava pokojninske. Višina olajšave pri dohodnini je odvisna od zavarovančevega dohodninskega razreda, v katerega se uvršča glede na dohodke v posameznem letu. Pogoji za izračun rente ob sklenitvi zavarovanja niso znani. Doživljenjska renta se izračuna po pogojih, ki veljajo ob upokojitvi (ko zavarovanec uveljavlja pravico do izplačila rente).

Več o predpostavkah v izračunu Sklenite zavarovanje

Izračun privarčevanih sredstev

Do upokojitve boste predvidoma privarčevali

{{zs2}} €

Možna olajšava pri dohodnini

Če boste premijo plačali sami, lahko pri dohodnini vsako leto prejmete vrnjenih

{{zsd}} €

Izračunajte si svojo davčno olajšavo

Izračunana renta

Vaša {{rep}} dodatna pokojnina lahko znaša

{{rez}} €

Sestavljena renta, doživljenjsko izplačilo, 5 let zajamčene dobe.
Preberite več o rentah

Izračun davčne olajšave

V informativnem izračunu je upoštevana lestvica za odmero dohodnine za leto 2021 in splošna davčna olajšava. Druge morebitne posebnosti niso upoštevane. Preberite Izjavo o odgovornosti.

Pustite prazno, če delodajalec premije ne plačuje

Več o izračunu

Izračunna mesecletno
Bruto plača{{bp1}}{{bp2}}
Znesek, ki ga plača delodajalec{{zd1}}{{zd2}}
Najvišja možna premija (5,844% bruto plače){{mp1}}{{mp2}}
Najvišji možen lasten prispevek {{ml1}} {{ml2}}
Vračilo premije ob dohodnini{{pr}}{{prih}}

Izračun obdavčitve dviga sredstev

Dvig sredstev v enkratnem znesku predstavlja izredno prenehanje zavarovanja in je obdavčen z dohodnino.

Vnesite svojo mesečno bruto plačo

Vnesite znesek privarčevanih sredstev, ki bo predmet dviga

Več o izračunu

Izračun    
Mesečna plača (neto) {{mp}} Izračuna se mesečna neto plača
Akontacija dohodnine (dvig) {{ad}} Akontacija dohodnine, ki jo ob izplačilu privarčevanih sredstev obračuna in plača izvajalec DPZ
Nakazilo sredstev {{nz}} Nakazilo sredstev DPZ na transakcijski račun
Plačana dohodnina {{pd}} Vsota plačanih akontacij med letom
Odmerjena dohodnina {{od}} Odmerjena dohodnina FURS
{{dop_vrac}} {{raz}} Doplačilo ali vračilo dohodnine zaradi dviga sredstev DPZ
Dejanska obdavčitev

{{doe}}

{{dop}}

Skupaj plačan davek zaradi dviga privarčevanih sredstev DPZ

Velja za dvig sredstev

Dejansko izplačilo sredstev {{di}} Znesek enkratnega izplačila po odmeri dohodnine FURS

Izračun obdavčitve rente

Če je posamezno izplačilo rente nižje od 160 €, se zavarovancu nakazuje renta v bruto znesku. Če pa izplačilo presega vrednost 160 €, mora Sava pokojninska od polovice rente obračunati akontacijo dohodnine. Zavarovanec se lahko odloči, da se ob izplačevanju obračunava akontacija dohodnine po znižani stopnji (16 % namesto 25 %), o čemer mora obvestiti davčni organ.

Več o izračunu

Izračun {{calc1}} letno
Izplačana renta{{ir1}}{{ir2}}
Plačana dohodnina med letom{{pdml1}}{{pdml2}}
Odmerjena dohodnina{{odo1}}{{odo2}}
Doplačilo/vračilo dohodnine{{dvd1}}{{dvd2}}
Plačilo dohodnine - renta{{pdr1}}{{pdr2}}
Efektivna obdavčitev rente{{obd_rl}}

Pogosta vprašanja

Zakaj varčevati za dodatno pokojnino?

Dve pokojninski reformi od leta 2000 sta pustili močan pečat: povprečne pokojnine danes dosegajo manj kot 60 odstotkov povprečne plače. Z upokojitvijo povprečen posameznik izgubi kar 400 evrov.

Z dodatnim pokojninskim zavarovanjem si je mogoče zagotoviti primerno pokojnino – na varen in učinkovit način.

Kaj je dodatno pokojninsko zavarovanje (DPZ)?

Dodatno pokojninsko zavarovanje oziroma drugi pokojninski steber je namensko varčevanje za dodatno pokojnino. Prihranki se zbirajo na osebnih varčevalnih računih zavarovancev. Zavarovanje (varčevanje) je urejeno z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Varčevanje je vzpodbujeno z davčnimi olajšavami, zato, da bi zavarovanci privarčevali čim več in posledično prejemali višje pokojnine.

Premijo lahko plačuje tudi delodajalec. V tem primeru govorimo o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju. Če premije plačuje posameznik sam, govorimo o individualnem dodatnem pokojninskem zavarovanju.

Kako varno je varčevanje pri Sava pokojninski?

Skrb za varnost je na prvem mestu. Sava pokojninska je specializirana zavarovalna družba za dodatno pokojninsko zavarovanje. Upravljamo premoženje pokojninskih skladov in izplačujemo dodatne pokojninske rente.

Prihranki zavarovancev so ločeni od premoženja Save pokojninske. Podobno, kot to velja na primeru družb za upravljanje in varčevanje v vzajemnih skladih.

Naložbena politika je  skrbno upravljana. Zavarovanje omogoča izbiro zavarovancev med naložbeno politiko življenjskega cikla, katerega del je tudi naložbena politika z zagotavljanjem zajamčenega donosa.

Nadzorni organ nad poslovanjem družbe je Agencija za zavarovalni nadzor (www.a-zn.si).

Kaj je naložbena politika življenjskega cikla?

Predstavlja načrtovano varčevanje za dodatno pokojnino, primerno starosti in naložbenim ciljem posameznika.

Mlajšim varčevalcem do upokojitve manjka še precej let. Zato lahko varčujejo tudi v bolj tveganih naložbenih oblikah – delnicah, s ciljem, da bi privarčevali več. Z dopolnitvijo mejnih starosti (47 oziroma 57 let) se zbrani prihranki prenesejo v ustrezno varnejši sklad. Bolj kot se posameznik približuje trenutku upokojitve, bolj v ospredje prihaja skrb za varnost prihrankov. Z upokojitvijo namreč dosežemo svoj varčevalni cilj – pričnemo prejemati dodatno pokojnino.

Zavarovanci naložbeno politiko izberejo ob sklenitvi zavarovanja in jo lahko, upoštevaje starostne omejitve, enkrat letno tudi spreminjajo. Zavarovanci tako aktivno sodelujejo pri upravljanju svojih prihrankov.

Čigava so sredstva na osebnem varčevalnem računu?

Sredstva na osebnem varčevalnem računu so last zavarovanca . To velja tudi za premije, ki jih za zaposlenega plačuje delodajalec. 

Kolikšna je davčna olajšava?

Višina davčne olajšave je omejena na največ 24 odstotkov obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (5,844 odstotka bruto plače posameznika), vendar ne več kot 2.903,66 EUR.

Na premije, ki jih plača delodajalec, se ne obračunajo davki in prispevki. Zaposleni tako prejme oziroma varčuje »bruto« znesek (podobno, kot če bi delodajalec zaposlenemu lahko na transakcijski račun izplačal bruto plačo). Premije delodajalcu znižujejo osnovo za odmero davka od dohodka pravnih oseb in ne predstavljajo bonitete zaposlenim.

Premije, ki jih iz svoje neto plače plača zaposleni sam, znižujejo osnovo za odmero dohodnine. V primeru, da premijo plačuje že delodajalec, je pri plačilu lastnega prispevka potrebna pozornost. Prednost pri uveljavljanju davčnih olajšav ima delodajalec. Če delodajalec plačuje premijo v višini 3 odstotkov posameznikove bruto plače, lahko slednji koristi le še razliko do najvišje možne premije, to je 2,844 odstotka.

Kako je v primeru prenehanja delovnega razmerja?

Zavarovanec, ki mu je prenehalp delovno razmerje pri delodajalcu, ki mu je plačeval premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, ima na voljo naslednje možnosti:

  • nadaljevanje varčevanja s pristopom v individualni pokojninski načrt,
  • zadržanje pravic v primeru, ko novi delodajalec nima urejenega kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ali v drugih primerih, ko še niso izpolnjeni pogoji za izplačilo sredstev,
  • prenos zavarovanja in privarčevanih sredstev k izvajalcu, pri katerem ima novi delodajalec urejeno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje,
  • izstop iz zavarovanja in izplačilo sredstev, v kolikor so za to izpolnjeni pogoji, določeni s pokojninskim načrtom oziroma zakonom. V primeru, da pogoji za izplačilo niso izpolnjeni, pride do zadržanja sredstev do izpolnitve pogojev.

Ali lahko prekinem zavarovanje in kako je z izplačilom?

Zavarovanje se lahko prekine. 

Dvig sredstev, ki jih je vplačal zavarovanec sam je mogoč ne glede na trajanje zavarovanja.

Dvig sredstev, ki jih je vplačal delodajalec, je mogoč:

  • sredstva, vplačana do 31.12.2012 - po preteku 10 let ali več od začetka zavarovanja,
  • sredstva, vplačana po po 1.1.2013 je mogoče v enkratnem znesku izplačati le v primeru upokojitve in če znesek hkrati ne presega 5.000 EUR. Ob višjih prihrankih je možno zgolj izplačilo v obliki dodatne pokojnine.

Na višino izplačila vplivajo obveznosti po davčnih predpisih ter izstopni stroški po pokojninskem načrtu.

Ob izplačilu se obračuna akontacija dohodnine (25 odstotkov) in v primeru, da od začetka zavarovanja ni preteklo vsaj 10 let, tudi davek na zavarovalne posle (8,5 odstotka). FURS kasneje z odmero dohodnine izvede še poračun dohodnine.

Zakaj so izplačila v enkratnem znesku obdavčena?

Namen zavarovanja je, da bi ob upokojitvi pričeli prejemati doživljenjsko pokojninsko rento. Zato so za vplačila premij priznane davčne olajšave.

V primerih, ko je možno izplačilo v enkratnem znesku gre za nenamensko koriščenje sredstev. Zato do davčne olajšave nismo upravičeni.

Obdavčitev se izvede skozi dohodnino. Izvajalec pokojninskega zavarovanja najprej obračuna in plača akontacijo dohodnine (25 odstotkov), FURS pa nato z odmero dohodnine izvede še poračun.

Kako je v primeru smrti zavarovanca?

Prihranki se izplačajo upravičencem (dedičem), ki so navedeni na zavarovalni polici oziroma potrdilu o vključitvi, ali kot izhaja iz sklepa o dedovanju.

Na višino izplačila vplivajo obveznosti po davčnih predpisih ter izstopni stroški po pokojninskem načrtu.

Kdaj prejmem dodatno pokojnino?

Z upokojitvijo. Prihranki se preračunajo v doživljenjsko pokojninsko rento. Izbira različnih rent je pestra: od klasičnih rent z enakomernim izplačilom do sestavljenih oziroma rent s pospešenim črpanjem.

Kako je z obdavčitvijo rent?

Z dodatno pokojninsko rento se davčna olajšava, pridobljena v času varčevanja, ohrani.

Renta je obdavčena in tudi zanjo velja davčna olajšava. V davčno osnovo upokojenca se všteva le 50 odstotkov rente, drugih 50 odstotkov je iz obdavčitve izvzeto.

V kolikor izplačilo presega 160 EUR, se ob samem izplačilu obračuna akontacija dohodnine (25 odstotkov). Zavarovanec se lahko odloči, da se ob izplačilu obračunava akontacija dohodnine po znižani stopnji (16 odstotkov), o čemer mora obvestiti davčni organ.

Efektivna obdavčitev pokojninske rente je za veliko večino upokojencev nizka - med dvema in petimi odstotki rente.

Kaj je bolje - dvig v enkratnem znesku ali dodatna pokojnina?

Vsekakor dodatna pokojnina. To je tudi namen zavarovanja. Z dodatno pokojninsko rento je pokojnina pomembno višja.

Dvig sredstev v enkratnem znesku je v primerih, ko je to mogoče, praviloma visoko obdavčen. Poleg akontacije dohodnine v višini 25 odstotkov FURS ob koncu leta opravi še poračun glede na ostale obdavčljive dohodke.

V zvezi z obdavčitvijo dvigov velja spomniti: za vplačane premije so bile priznane davčne olajšave. Načeloma obdavčitev dviga deluje nevtralno.

Seznam pogostih vprašanj

Naročite klic svetovalca

Izpolnite obrazec in svetovalec bo stopil v stik z vami v najkrajšem možnem času.


Ime: {{ime}}
Telefon: {{tel}}
E-naslov: {{email}}
Čas klica: {{cas-klica}}

sprejeti pogoji: {{_DATE_}} / {{_IP_}}

Naročen klic

Potrudili se bomo, da vas kontaktiramo v najkrajšem možnem času.

Ste poskusili najti odgovor na spletni strani?

Pogosta vprašanja

Lahko nam pišete na:
info@sava-pokojninska.si

Lahko nas pokličete na:
080 29 29

-- %
Ocenite spletne strani