Odbor pokojninskega sklada

Pristojnosti in sestava odbora

Odbor pokojninskega sklada je strokovni organ, ki ga sestavlja pet članov, od tega trije predstavniki članov (zavarovancev) in dva predstavnika delodajalcev, ki financirajo pokojninski načrt. Člani odbora delujejo neodvi­sno in z upravljavcem pokojninskega sklada niso povezani na način, ki bi lahko vodil v konflikt interesov.

Odbor spremlja poslovanje pokoj­ninskega sklada ter nadzoruje delo upravljavca skladno s pristojnostmi iz 294. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju:

 • daje mnenje k letnemu poročilu pokojninskega sklada;
 • daje mnenje k spremembam pravil upravljanja pokojnin­skega sklada, razen v primeru obveznih uskladitev z zakono­dajnimi spremembami;
 • daje mnenje k spremembam izjave o naložbeni politiki v delu, ki se nanaša na strateško porazdelitev sredstev glede na vrsto in trajanje obveznosti pokojninskega sklada;
 • predlaga spremembe stroškov in provizije upravljavca pokojninskega sklada;
 • preverja uspešnost poslovanja glede na doseženo do­nosnost in glede na doseženo donosnost v primerjavi z drugimi izvajalci;
 • daje mnenje k poročilom upravljavca pokojninskega sklada o tveganjih, katerim je pokojninski sklad izpostavljen;
 • obravnava način in pravilnost obveščanja delodajalcev in članov pokojninskega sklada;
 • obravnava poročilo o pritožbah v zvezi z delovanjem pokojninskega sklada;
 • druge pristojnosti, določene v splošnem aktu upravljav­ca pokojninskega sklada.

Mandat članov Odbora traja 4 leta.

Predstavniki članov (zavarovancev) so:

 • Mitja Krempl 
 • Simona Berden
 • Terezija Kvas

Predstavniki delodajalcev, ki financirajo pokojninski načrt so:

 • Aleksander Brunčko
 • Tomaž Setničar