O podjetju

Sava pokojninska je posebna oblika zavarovalne družbe. Znanje, izkušnje, tradicija in kapital so združeni v obliki pokojninske družbe.

Na slovenskem trgu ponujamo celovito ponudbo dodatnega pokojninskega zavarovanja: upravljamo premoženje pokojninskih skladov in izplačujemo dodatne pokojninske rente.

Edini delničar Save pokojninske je Sava Re, d. d.

Vizija, poslanstvo in vrednote

Uprava in nadzorni svet

Uprava

mag. Andrej Plos

predsednik uprave

Do nastopa mesta predsednika uprave Sava pokojninske je bil zaposlen v bančništvu. V dolgoletni karieri je bil odgovoren na področjih zakladništva, kontrolinga, računovodstva, prodaje, obvladovanja tveganj, upravljanja s sodelavci in procesov.

dr. Igor Pšunder

član uprave

Do nastopa mesta člana uprave v Sava pokojninski je bil vrsto let v borzno posredniški hiši in banki zaposlen na področju finančnih trgov. Je redni profesor na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru in pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin.

Nadzorni svet

Nadzorni svet družbe sestavljajo predstavniki delničarja in predstavniki zavarovancev. Zavarovanci v nadzorni svet predlagajo tretjino članov.

Člani nadzornega sveta so:

David Benedek
Pavel Gojkovič
Rok Moljk
Tadej Mendiževec
Marko Rems - predstavnik zavarovancev
Tomaž Šalamon - predstavnik zavarovancev
Irena Šela - predstavnica zavarovancev

 

Nadzor in zakonodaja

Zavarovanci in delodajalci neposredno nadzirajo poslovanje in izvajanje zavarovanja Save pokojninske.

Tretjino (1/3) članov nadzornega sveta na podlagi javnega poziva predlagajo zavarovanci družbe. Člani nadzornega sveta - predstavniki zavarovancev družbe - imajo enake pravice in dolžnosti kot člani nadzornega sveta, ki so predstavniki kapitala.

Odbor pokojninskega sklada je strokovni organ, ki ga sestavlja pet članov, od tega trije kot predstavniki zavarovancev družbe in dva kot predstavnika delodajalcev, ki financirajo pokojninski načrt. Člani odbora delujejo neodvisno in z upravljavcem pokojninskega sklada niso povezani na način, ki bi lahko vodil v konflikt interesov.

Nadzorna organa nad poslovanjem in izvajanjem zavarovanja Sava pokojninske sta:

Področje dodatnega pokojninskega zavarovanja in poslovanje pokojninske družbe urejata:

  • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in
  • Zakon o zavarovalništvu.

Vsa aktualna zakonodaja je dostopna na spletnih straneh Uradnega lista Republike Slovenije.

O družbi

Naziv Sava pokojninska družba, d. d.
Sedež Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor
Telefon 02/229 74 00, 080 29 29
E-naslov info@sava-pokojninska.si
Poslovni čas vsak delovnik med 9. in 14:30 uro
TRR za nakazilo premij SI56 0400 0027 7241 461
Sodni register Okrožno sodišče v Mariboru, Slovenija
Matična številka 1550411
Davčna številka 97219231
Osnovni kapital 6.301.108,96 EUR
Organ, pristojen za zavarovalni nadzor Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, 1000 Ljubljana
Sodelovanje z dobavitelji Zavarovalna skupina Sava poslovanje z dobavitelji ureja s splošnimi pogoji, objavljenimi na spletnih straneh Save Re. V Sava pokojninski družbi preverjamo trajnostno naravnanost dobaviteljev z vprašalnikom.
-- %
× Ocenite spletne strani