Individualno zavarovanje

Značilnosti pokojninskega načrta

 1. V zavarovanje se lahko vključi posameznik, ki je zavarovanec ali uživalec pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja.
 2. V zavarovanje se vključi z izpolnitvijo pristopne izjave in ko izvede prvo vplačilo.
 3. Namen zavarovanja po pokojninskem načrtu je pridobitev pravice do dodatne pokojnine in predčasne dodatne pokojnine.
 4. Zavarovanje se sklene za nedoločen čas in se lahko kadarkoli začasno ali trajno prekine.
 5. Premija se plačuje mesečno, lahko pa tudi v polletnih, letnih ali nerednih obrokih.
 6. Zavarovanec uveljavlja davčno olajšavo za vplačane zneske v posameznem koledarskem letu.
 7. Višina davčne olajšave je omejena na 24 odstotkov obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovanca (5,844 odstotka bruto plače) vendar ne več kot 2.903,66 EUR.

Zavarovanec ob sklenitvi zavarovanja hkrati z Obvestilom o vključitvi v zavarovanje prejme tudi Pokojninski načrt, Pravila upravljanja in Izjavo o naložbeni politiki.

Plačilo premij

 1. Premijo lahko plačujete z direktno bremenitvijo, plačilnim nalogom ali z odtegljajem od plače.
 2. Plačujete jo na TRR Skupine kritnih skladov Moji skladi življenjskega cikla številka: SI56 0400 0027 7241 461.
 3. Za sklic vpišete 86 in vašo 8-mestno davčno številko (primer UPN: referenca SI00; sklic 8612345678).

Spremembe osebnih podatkov

Zavarovanec mora Sava pokojninski sporočati vse spremembe življenjskih okoliščin, ki so povezane z zavarovanjem (npr. sprememba naslova ali priimka).

Stroški

Celotni stroški poslovanja kritnih skladov v obdobju 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 so znašali:

Celotni stroški poslovanja Višina Opomba
Moj dinamični sklad 1,13% od povprečne letne čiste vrednosti sredstev
Moj uravnoteženi sklad 1,10% od povprečne letne čiste vrednosti sredstev
Moj zajamčeni sklad 1,09% od povprečne letne čiste vrednosti sredstev

Kazalnik je izračunan v skladu z metodologijo, ki velja za izračun celotnih stroškov poslovanja za vzajemne sklade po zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje.

Podrobnejši opis posameznih vrst stroškov, določenih v Pravilih upravljanja in Dodatku k pravilom upravljanja

Neposredni stroški, ki jih plača zavarovanec, so vstopni in izstopni stroški:

Vstopni stroški se obračunajo ob vplačilu premije. Vplačana premija, zmanjšana za vstopne stroške, predstavlja čisto vplačano premijo.

Vstopni stroški Višina Opomba
Moj dinamični sklad do 3 % ob vplačilu premije
Moj uravnoteženi sklad do 3 % ob vplačilu premije
Moj zajamčeni sklad do 1,9 % ob vplačilu premije

Izstopni stroški se obračunajo od višine privarčevanih sredstev in se razlikujejo glede na razlog prenehanja.

Izstopni stroški Višina Opomba
Moj dinamični sklad    
Redno prenehanje 0 % od stanja na osebnem računu
Izredno prenehanje - izstop do 1 % od stanja na osebnem računu
Prenos k drugemu izvajalcu 15 EUR  
Moj uravnoteženi sklad    
Redno prenehanje 0 % od stanja na osebnem računu
Izredno prenehanje - izstop do 1 % od stanja na osebnem računu
Prenos k drugemu izvajalcu 15 EUR  
Moj zajamčeni sklad    
Redno prenehanje 0 % od stanja na osebnem računu
Izredno prenehanje - izstop do 0,5 % od stanja na osebnem računu
Prenos k drugemu izvajalcu 15 EUR  

Stroški upravljanja in poslovanja kritnih skladov se obračunavajo v breme premoženja skupine kritnih skladov oziroma posameznega kritnega sklada.

Stroški upravljanja in poslovanja Višina Opomba
Upravljavska provizija 1 % Vsi skladi
Skrbniška provizija Po pogodbi s skrbniško banko Vsi skladi
Stroški, povezani z upravljanjem Dejansko nastali stroški Vsi skladi
Stroški, povezani z izvajanjem skrbniških storitev Dejansko nastali stroški Vsi skladi

Izbira in določitev naložbene politike

Zavarovanec izbere naložbeno politiko z izpolnitvijo pristopne izjave. V kolikor tega ne stori, se upošteva, da je izbral sklad, ki izvaja naložbeno politiko, ustrezno njegovi starostni skupini.

Zavarovanec lahko izbere tudi naložbeno politko, ki je namenjena starejši starostni skupini do tiste, v katero se trenutno uvršča sam.

Pravice iz dodatnega zavarovanja

Redno prenehanje zavarovanja predstavlja koriščenje pravice do dodatne pokojninske rente. Dodatno pokojninsko rento je možno uveljavljati ob upokojitvi.

V primeru, da je zavarovanec dopolnil 53 let starosti in ni več vključen v obvezno pokojninsko zavarovanje, lahko uveljavlja tudi pravico do predčasne pokojninske rente.

Izredno prenehanje zavarovanja predstavlja izplačilo prihrankov v enkratnem znesku.

Ob izplačilu enkratnega zneska je Sava pokojninska dolžna obračunati akontacijo dohodnine v višini 25 %, končni poračun dohodnine pa izračuna FURS. V primeru, da je od sklenitve zavarovanja preteklo manj kot 10 let, se obračuna davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 %.

Prenos sredstev k drugemu izvajalcu

Zavarovanec lahko kadarkoli zahteva prenos sredstev v pokojninski sklad, ki ga na podlagi drugega pokojninskega načrta iz 225. člena ZPIZ-2 upravlja drug upravljavec.

Kolektivno zavarovanje

Značilnosti pokojninskega načrta

 1. Namen zavarovanja po pokojninskem načrtu je pridobitev pravice do dodatne pokojnine in predčasne dodatne pokojnine.
 2. Delodajalec oblikuje pokojninski načrt za svoje zaposlene.
 3. V pokojninski načrt, ki ga je oblikoval delodajalec, se pod enakimi pogoji in po svoji izbiri vključijo vsi zaposleni pri delodajalcu. Zaposleni lahko s pisno izjavo zahteva, da se ga ne vključi v pokojninski načrt.
 4. Posameznik je lahko hkrati vključen v en kolektivni pokojninski načrt.
 5. Zaposleni se vključi v pokojninski načrt z dnem vplačila v pokojninski sklad, na podlagi pokojninskega načrta delodajalca. Začetek kolektivnega dodatnega zavarovanja je prvi dan meseca, za katerega je bilo vplačilo izvedeno.
 6. Plačnik premije uveljavlja davčne olajšave za vplačane zneske v posameznem koledarskem letu. Višina davčne olajšave je omejena na 24 odstotkov obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenega (5,844 odstotka bruto plače posameznika) vendar ne več kot 2.903,66 EUR.

Zavarovanec hkrati z Obvestilom o vključitvi v zavarovanje prejme tudi Pokojninski načrt, Pravila upravljanja in Izjavo o naložbeni politiki.

Izvajanje zavarovanja

Delodajalec je dolžan Sava pokojninski vsaj 30 dni pred vplačilom prve premije posredovati podatke zaposlenih, ki se vključujejo v pokojninski načrt, in sicer:

 • osebne podatke člana: ime, priimek, rojstne podatke, enotno matično številko občana oziroma enotno matično številko tujca, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, državljanstvo, davčno številko;
 • višino, način in obliko plačila premije.

Za zaposlene, katerim delodajalec preneha plačevati premije zadošča, da delodajalec o tem na Sava pokojninsko posreduje informacijo o prenehanju. Nadaljnje postopke vodi Sava pokojninska.

Plačilo premij

Znesek vplačil kolektivnega zavarovanja, ki ga za posameznega zavarovanca v posameznem koledarskem letu plača delodajalec, ne sme biti nižji od 379,63 eurov (31,64 eurov). Znesek se valorizira s koeficientom rasti povprečne mesečne bruto plače zaposlenih v Republiki Sloveniji.

Vplačilo premije lahko izvede tudi zavarovanec sam, pri čemer se ta vplačila obravnavajo enako, kot vplačila individualnega zavarovanja.

Spremembe osebnih podatkov

Zavarovanec mora Sava pokojninski sporočati vse spremembe življenjskih okoliščin, ki so povezane z zavarovanjem (npr. sprememba naslova ali priimka).

Stroški

Celotni stroški poslovanja kritnih skladov v obdobju 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 so znašali:

Celotni stroški poslovanja Višina Opomba
Moj dinamični sklad 1,13% od povprečne letne čiste vrednosti sredstev
Moj uravnoteženi sklad 1,10% od povprečne letne čiste vrednosti sredstev
Moj zajamčeni sklad 1,09% od povprečne letne čiste vrednosti sredstev

Kazalnik je izračunan v skladu z metodologijo, ki velja za izračun celotnih stroškov poslovanja za vzajemne sklade po zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje.

Podrobnejši opis posameznih vrst stroškov, določenih v Pravilih upravljanja in Dodatku k pravilom upravljanja oziroma Pogodbi o financiranju kolektivnega pokojninskega načrta

Neposredni stroški, ki jih plača zavarovanec, so vstopni in izstopni stroški:

Vstopni stroški se obračunajo ob vplačilu premije. Vplačana premija, zmanjšana za vstopne stroške, predstavlja čisto vplačano premijo.

Vstopni stroški Višina Opomba
Moj dinamični sklad do 3 % ob vplačilu premije
Moj uravnoteženi sklad do 3 % ob vplačilu premije
Moj zajamčeni sklad do 1,9 % ob vplačilu premije

Izstopni stroški se obračunajo od višine privarčevanih sredstev in se razlikujejo glede na razlog prenehanja.

Izstopni stroški Višina Opomba
Moj dinamični sklad    
Redno prenehanje 0 % od stanja na osebnem računu
Izredno prenehanje - izstop do 1 % od stanja na osebnem računu
Prenos k drugemu izvajalcu 15 EUR  
Moj uravnoteženi sklad    
Redno prenehanje 0 % od stanja na osebnem računu
Izredno prenehanje - izstop do 1 % od stanja na osebnem računu
Prenos k drugemu izvajalcu 15 EUR  
Moj zajamčeni sklad    
Redno prenehanje 0 % od stanja na osebnem računu
Izredno prenehanje - izstop do 0,5 % od stanja na osebnem računu
Prenos k drugemu izvajalcu 15 EUR  

Stroški upravljanja in poslovanja kritnih skladov se obračunavajo v breme premoženja skupine kritnih skladov oziroma posameznega kritnega sklada.

Stroški upravljanja in poslovanja Višina Opomba
Upravljavska provizija 1 % Vsi skladi
Skrbniška provizija Po pogodbi s skrbniško banko Vsi skladi
Stroški, povezani z upravljanjem Dejansko nastali stroški Vsi skladi
Stroški, povezani z izvajanjem skrbniških storitev Dejansko nastali stroški Vsi skladi

Izbira in določitev naložbene politike

Zavarovanec se ob pristopu v zavarovanje uvrsti v sklad, ki izvaja naložbeno politiko, ustrezno njegovi starostni skupini.

Zavarovanec lahko izbere tudi naložbeno politko, ki je namenjena starejši starostni skupini do tiste, v katero se trenutno uvršča sam.

Pravice iz dodatnega zavarovanja

Redno prenehanje zavarovanja predstavlja koriščenje pravice do dodatne pokojninske rente. Dodatno pokojninsko rento je možno uveljavljati ob upokojitvi.

V primeru, da je zavarovanec dopolnil 53 let starosti in ni več vključen v obvezno pokojninsko zavarovanje, lahko uveljavlja tudi pravico do predčasne pokojninske rente.

Izredno prenehanje zavarovanja predstavlja izplačilo prihrankov v enkratnem znesku. Možno izplačilo v enkratnem znesku:

Sredstva/vplačila Kdaj Opomba
Posameznik sam Kadarkoli Velja za vplačila iz neto plače
Delodajalec do 31. 12. 2012 Kadarkoli Po preteku 10 let od datum vključitve
Delodajalec po 1. 1. 2013 Ob upokojitvi Ob pogoju, da znesek ne presega 5.924,08 EUR (znesek se valorizira)

Ob izplačilu enkratnega zneska je Sava pokojninska dolžna obračunati akontacijo dohodnine v višini 25 %, končni poračun dohodnine pa izračuna FURS. V primeru, da je od sklenitve zavarovanja preteklo manj kot 10 let, se obračuna davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 %.

Prenos sredstev k drugemu izvajalcu

Zavarovanec lahko prenese sredstva v pokojninski sklad, ki ga na podlagi drugega pokojninskega načrta iz 225. člena ZPIZ-2 upravlja drug upravljavec, ko mu preneha delovno razmerje pri delodajalcu, preko katerega je vključen v kolektivno zavarovanje.

Prenos sredstev med pokojninskim načrtom kolektivnega zavarovanja in pokojninskim načrtom individualnega zavarovanja ni dovoljen.

Naložbena politika in možnost izbire

Sava pokojninska zbrana sredstva upravlja v skladu z naložbeno politiko življenjskega cikla v okviru skupine kritnih skladov Moji skladi življenjskega cikla.

Podskladi krovnega pokojninskega sklada iz prejšnjega odstavka se med seboj razlikujejo po naložbeni politiki, ki je upoštevajoč namen dodatnega zavarovanja in načela ZPIZ-2, ustrezno prilagojena ciljni starostni skupini članov, katerim je posamezni podsklad namenjen.

V skladu, ki je namenjen najstareši starostni skupini, se izvaja naložbena politika zagotavljanja zajamčene donosnosti zakona na čisto vplačilo dodatnega zavarovanja.

Zavarovanec ima pravico, da enkrat letno zamenja naložbeno politiko. Izbere lahko kritni sklad, ki izvaja naložbeno politiko, ustrezno njegovi starostni skupini ali kritni sklad, ki izvaja manj agresivno naložbeno politiko kot kritni sklad, ki ustreza njegovi starostni skupini.

Pri izbiri naložb se bodo upoštevali nekateri kriteriji, ki bi lahko imeli negativni učinek na okoljske in socialne dejavnike ter dejavnike upravljanja družb. Upravljavec bo pri vsaki novi naložbi upošteval oceno ESG (angleško: Environmental, Social, Governance) izdajatelja, če jo bo lahko pridobil na informacijski platformi Refinitiv (Thomson Reuters) ali Bloomberg. Na enak način se bo zasledovala povprečna ESG ocena celotnega portfelja kritnega sklada, za naložbe, kjer bodo podatki razpoložljivi.

Na spletni strani Naložbe se tekoče objavljajo podatki o preteklih donosnostih ter vrstah in strukturi naložb za vsak posamezni kritni sklad.

Spremembe pravil upravljanja v preteklem letu

V letu 2023 se pravila upravljanja in izjave o naložbenih politikah skupine kritnih skladov Moji skladi življenjskega cikla niso spremenile.

Pojasnila o spremembah pravil upravljanja v preteklem letu 2023

Projekcije pokojninskih prejemkov

Informacija o projekcijah pokojninskih prejemkov je obvezna priloga k potrdilu o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja (k letnemu obvestilu o stanju na osebnem računu).

Predpostavke, ki jih mora Sava pokojninska, d. d., pri izračunu projekcij uporabiti, so določene s posebnim Pravilnikom o določitvi predpostavk o projekcijah pokojninskih prejemkov na podlagi zakonsko določene upokojitvene starosti ali upokojitvene starosti, ki jo določi član.

Pojasnila o izračunu projekcij pri  potrdilih za leto 2023

Izračun davčne olajšave

Splošno

Izračun na spletni strani je narejen na podlagi vnesenih podatkov in je informativen. Preberite Izjavo o omejitvi odgovornosti.

Pravna obvestila

Davki in olajšava

Upoštevana je lestvica za odmero dohodnine za leto 2023 in splošna olajšava. Druge morebitne posebnosti niso upoštevane.

Izračun dodatne pokojnine

Splošno

Izračun na spletni strani je narejen na podlagi vnesenih podatkov in je informativen. Preberite Izjavo o omejitvi odgovornosti.

Pravna obvestila

Izračun privarčevanih sredstev

Izračun izhaja iz naložbene politike življenjskega cikla. Predvideno je, da se posameznik uvrsti v kritni sklad, ki ustreza njegovi starostni skupini.

Upoštevane so starostne meje za prehod med posameznim kritnim skladom. Predvideno je, da se vplačila in prenos sredstev v sklad, namenjen višji starostni skupini, prenesejo takoj po dopolnitvi mejne starosti.

Predvideno je redno mesečno vplačilo premije v stalni višini.

Upoštevani so najvišji vstopni stroški za posamezni kritni sklad:

Sklad Vstopni stroški (%)
Moj dinamični 3,0
Moj uravnoteženi 3,0
Moj zajamčeni 1,9

Upoštevane so donosnosti po obračunani upravljavski proviziji (neto donosnost):

Sklad Ciljna (%) Optimistična Pesimistična
Moj dinamični 6,0 +15 % -15 %
Moj uravnoteženi 4,5 +10 % -10 %
Moj zajamčeni 3,0 +7 % -7 %

Zajamčena donosnost na čisto vplačano premijo v skladu Moj zajamčeni ni upoštevana.

Izračun olajšave pri dohodnini

Izračun podaja informacijo o najvišji možni olajšavi pri dohodnini v primeru, da je vplačilo premije v celoti izvedel posameznik sam in da se glede na dohodke v koledarskem letu uvršča v najvišji, 50-odstotni dohodninski razred.

Upoštevano je letno vplačilo vnesene višine premije (mesečna premija x 12).

Druge posebnosti niso upoštevane.

Natančnejši izračun olajšave pri dohodnini je mogoč z uporabo izračuna davčne olajšave na povezavi Izračun davčne olajšave

Izračun dodatne pokojnine

Izračunana renta je po trenutno veljavnih splošnih pogojih.

Trenutno veljavni pogoji ne predstavljajo prihodnjega jamstva Sava pokojninske. Dejanska višina rente se izračuna po pogojih, ki veljajo v trenutku, ko posameznik uveljavlja pravico do izplačila le-te (ob upokojitvi) in v naprej niso znani.

Upoštevani so:

 • pogoji za izračun starosti;
 • najvišji stroški;
 • obrestna mera;
 • tablice smrtnosti.

Prikazan je izračun izbrane vrste oziroma tipa rente po izbiri Sava pokojninske.

V primeru, da je prikazana sestavljena renta (renta z različno višino v 1. in 2. obdobju izplačevanja), je podan izračun rente za 1. obdobje izplačevanja. Izračun predvideva, da se sestavljena renta v primeru, da privarčevana sredstva presežejo 20.000, izračuna po pravilu 2:1 (renta v 1 obdobju presega rento v 2. obdobju za 100 %).

Izračun rente temelji na višini privarčevanih sredstev. V primeru, da od začetka zavarovanja ni preteklo 10 let, se obračuna davek na zavarovalne posle v višini 8,5 %. Davek na zavarovalne posle ni upoštevan.

Izračunana renta je podana v bruto znesku. Obdavčitev rente ni upoštevana. Natančnejši izračun obdavčitve rente je mogoč z uporabo izračuna obdavčitve rente na povezavi Izračun obdavčitve rente.

Izračun obdavčitve rente

Splošno

Izračun na spletni strani je narejen na podlagi vnesenih podatkov in je informativen. Preberite Izjavo o omejitvi odgovornosti.

Pravna obvestila

Davki in obdavčitev

Upoštevana je lestvica za odmero dohodnine za leto 2023, splošna olajšava in pokojninska olajšava. Druge morebitne posebnosti niso upoštevane.

Polovica zneska dodatne pokojninske rente je izvzeta iz obdavčitve. Preostanek se všteva v davčno osnovo upokojenca.

Od višine rente je odvisno, ali se ob izplačilu plačuje akontacija dohodnine. V kolikor izplačilo presega 160 EUR, se ob samem izplačilu obračuna akontacija dohodnine (25 %). Akontacija dohodnine je upoštevana ob navedenem pogoju.

Dokončno davčno obveznost odmeri FURS z Odločbo o odmeri dohodnine za koledarsko leto, v katerem so bila izplačana sredstva.

Zavarovanec se lahko odloči, da se ob izplačilu obračunava akontacija dohodnine po znižani stopnji (16 %), o čemer mora obvestiti davčni organ. Ta možnost v izračunu ni upoštevana.

Izračun obdavčitve dviga sredstev

Splošno

Izračun na spletni strani je narejen na podlagi vnesenih podatkov in je informativen. Preberite Izjavo o omejitvi odgovornosti.

Pravna obvestila

Stroški

V primeru izplačila sredstev v enkratnem znesku se obračunajo izstopni stroški, ki glede na kritni sklad znašajo do 1,0 % privarčevanih sredstev. Izstopni stroški v izračunu niso upoštevani.

Davki in obdavčitev

Upoštevana je lestvica za odmero dohodnine za leto 2023 in splošna olajšava. Druge morebitne posebnosti niso upoštevane.

Ob izplačilu se obračuna akontacija dohodnine v višini 25 %. Akontacija dohodnine je upoštevana. Dokončno davčno obveznost odmeri FURS z Odločbo o odmeri dohodnine za koledarsko leto, v katerem so bila izplačana sredstva.

V primeru, da od začetka zavarovanja ni preteklo 10 let, se obračuna davek na zavarovalne posle v višini 8,5 %. Davek na zavarovalne posle ni upoštevan.

-- %
× Ocenite spletne strani