Zavarovanci in delodajalci neposredno nadzirajo poslovanje in izvajanje zavarovanja Save pokojninske.

Tretjino (1/3) članov nadzornega sveta na podlagi javnega poziva predlagajo zavarovanci družbe. Člani nadzornega sveta - predstavniki zavarovancev družbe, imajo enake pravice in dolžnosti, kot to velja za člane nadzornega sveta, ki so predstavniki kapitala.

Odbor pokojninskega sklada je strokovni organ, ki ga sestavlja pet članov, od tega trije predstavniki članov (zavarovancev) in dva predstavnika delodajalcev, ki financirajo pokojninski načrt. Člani odbora delujejo neodvi­sno in z upravljavcem pokojninskega sklada niso povezani na način, ki bi lahko vodil v konflikt interesov.

Nadzorna organa nad poslovanjem in izvajanjem zavarovanja Save pokojninske sta:

Področje dodatnega pokojninskega zavarovanja in poslovanje pokojninske družbe urejata:

  • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in
  • Zakon o zavarovalništvu

Vsa aktualna zakonodaja je dostopna na spletnih straneh Uradnega lista Republike Slovenije.