Varstvo osebnih podatkov

Obvestilo je namenjeno seznanitvi posameznika z obdelavo, namenom obdelave in pravicami glede varstva osebnih podatkov, ki jih obdeluje Sava pokojninska družba, d.d. (v nadaljevanju Sava pokojninska oziroma družba).

Obvestilo je pripravljeno v skladu z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: uredba).

Sava pokojninska je na podlagi uredbe sprejela Politiko zasebnosti, v kateri so podane vse informacije o obdelavi osebnih podatkov posameznikov.

Politika zasebnosti (celoten dokument)

Obvestilo posamezniku o varstvu osebnih podatkov (dokument)

 

Vrste osebnih podatkov

Osebne podatke, potrebne za sklenitev in izvajanje pogodb, Sava pokojninski v pristopni izjavi ali kasneje v času izvajanja pogodbe posreduje posameznik sam.

Osebne podatke, potrebne za sklenitev in izvajanje pogodb v primeru sklenitve kolektivnega zavarovanja, Sava pokojninski posreduje tudi posameznikov delodajalec. Osebni podatki, ki jih je Sava pokojninski posredoval delodajalec, so izpisani na Potrdilu o vključitvi v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki ga je prejel posameznik in ga je izdala Sava pokojninska.

Določene osebne podatke ustvari Sava pokojninska sama ali jih pridobi iz javno dostopnih virov (npr. z obdelavo za namene izvajanja zavarovanja, poročanja in analiz poslovanja, zaradi identifikacije ali preprečevanja napak in goljufij).

 

Nameni obdelave osebnih podatkov in pravne podlage

Zbrani podatki in informacije se obdelujejo za izvajanje zavarovanj in povezanih storitev, ki jih izvaja oziroma nudi Sava pokojninska.

a) Obdelava na podlagi pravnega temelja

Sava pokojninska osebne podatke obdeluje na podlagi pravnega temelja:
 • Pogodbe s posameznikom (Potrdilo o vključitvi v zavarovanje oziroma Zavarovalna polica),
 • Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (predpisuje obseg potrebnih osebnih podatkov za sklenitev in izvajanje zavarovanja, vsebino pristopne izjave in potrdila o vključitvi),
 • Zakona o zavarovalništvu (npr. z določanjem vsebine zavarovalne pogodbe in obdobja hrambe osebnih podatkov),
 • Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (za namen preprečevanja pranja denarja),
 • davčnih predpisov (npr. za namene uveljavljanja pravic posameznikov, poročanja, izpolnjevanja davčnih obveznosti),
 • drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki od Sava pokojninske terjajo, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje njenih oziroma njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

V primeru, da posameznik osebnih podatkov, določenih na podlagi pravnega temelja ne posreduje, je sklenitev ali izvajanje zavarovanja nemogoče.

b) Obdelava na podlagi zakonitega interesa Sava pokojninske

Sava pokojninska osebne podatke obdeluje na podlagi zakonitega interesa v zvezi z izvajanjem pogodbe s posameznikom ali svoje dejavnosti. Med te dejavnosti sodijo vse ali le nekatere od naštetih:
 • obdelava z namenom izvajanja poslovnih analiz in aktuarske skladnosti,
 • obdelava z namenom identifikacije, preprečevanje napak in goljufij,
 • obdelava z namenom zagotavljanja varnosti informacijskih sistemov,
 • pošiljanje obvestil v fizični ali elektronski obliki z vsebino, ki se nanaša na produkte Sava pokojninske in/ali za katero ocenjujemo, da bo osebi koristila in izboljšala informiranost v zvezi s sklenjenim zavarovanjem ali dejavnostjo Sava pokojninske,
 • obdelava s ciljem izboljšanja ali prilagoditve storitev ali komunikacije Sava pokojninske posamezniku,
 • obdelava za namene ugotavljanja učinkovitosti promocijskih aktivnosti in oglaševanja Sava pokojninske.

c) Obdelava na podlagi osebne privolitve (soglasja)

Sava pokojninska v določenih primerih osebne podatke obdeluje na podlagi osebne privolitve (soglasja) posameznika za namene neposrednega trženja produktov družb, ki so članice skupine Sava Re in družb, partnerjev Sava pokojninske, vključno z obveščanjem o njemu prilagojeni ponudbi.

Podaja osebne privolitve je popolnoma prostovoljna in ni pogoj za sklenitev pogodbe. V teh primerih obdelava poteka v okviru z izjavo danega namena in dogovorjenih načinih obveščanja, vse do preklica.

d) Sava pokojninska na svoji spletni strani obdeluje »piškotke«.

Družba uporablja izvedbene Google Analytics piškotke izključno za namen izboljšanja uporabniške izkušnje oz. izboljšavo spletnega mesta. V primeru preiskovanja uporabljamo Googlov iskalnik, ki uporablja izvedbeni piškotek, kjer hrani uporabniške nastavitve iskanja. Tako pridobljenih podatkov ne uporabljamo za potrebe neposrednega trženja. Več o piškotkih 

 

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so zaposleni Sava pokojninske, pogodbeni obdelovalci Sava pokojninske, javni organ, agencija ali drugo telo, ki so mu bili osebni podatki razkriti in v primeru zakonskih zahtev tudi državni organi ali nosilci javnih pooblastil.

 V določenih primerih je z namenom izvajanja dejavnosti Sava pokojninske potrebna in dogovorjena pogodbena obdelava. Med pogodbene izvajalce Sava pokojninske prištevamo:

 • pooblaščene prodajalce (npr. zavarovalnica, agencije za zavarovalno zastopanje, zavarovalni posredniki, banka),
 • podjetja, ki Sava pokojninski zagotavljajo izvajanje njene dejavnosti (npr. dobavitelji in vzdrževalci programske opreme, skrbniki IT, klicni center, tiskarji).

 Podatki o posameznikih (vključno z osebnimi podatki) so poslovna skrivnost Sava pokojninske. Zaposleni v Sava pokojninski obdelujejo osebne podatke v skladu s pooblastili in dodeljenimi pravicami dostopa. Pogodbeni obdelovalci so zavezani k varovanju zaupnih podatkov ter spoštovanju pravic posameznikov enako, kot to velja za Sava pokojninsko.

 Sava pokojninska lahko posamezne aktivnosti pri obdelavi osebnih podatkov v primerih, ko gre za pogodbeno obdelavo z namenom izvajanja dejavnosti Sava pokojninske (npr. vzdrževanje programskih aplikacij), zaupa tudi pogodbenim obdelovalcem zunaj območja držav članic EU in EGS, pri čemer jamči, da bo tudi v teh primerih zagotovljen enak nivo varstva osebnih podatkov, ko če bi obdelavo izvajala sama in bodo spoštovane vse zahteve predpisov, ki se nanašajo na prenos osebnih podatkov v tretje države.

 Pogodbeni obdelovalci Sava pokojninske brez utemeljenega zahtevka in brez izrecnega pisnega soglasja Sava pokojninske pogodbene obdelave ne smejo prenesti na pogodbene pod-obdelovalce.

 

Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima v zvezi z obdelavo osebnih podatkov naslednje pravice do: (1) seznanitve z zbranimi osebnimi podatki, (2) popravka, (3) omejitve obdelave, (4) izbrisa, (5) prenosa podatkov in (6) ugovora. Zahtevo za uveljavljanje svojih pravic lahko posameznik posreduje pisno na naslov: Sava pokojninska družba, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor ali po e-pošti na naslov: vop@sava-pokojninska.si.

Posameznik lahko osebno privolitev (soglasje) delno ali v celoti, trajno ali začasno prekliče tako, da pošlje pisni preklic na naslov: Sava pokojninska družba, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor ali po e-pošti na naslov: vop@sava-pokojninska.si.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

Hramba osebnih podatkov 

Sava pokojninska obdeluje osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave.

Sava pokojninska osebne podatke obdeluje:

 • toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani ali nadalje obdelovani ali
 • v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov ali
 • do poteka zakonsko prepisanega roka hrambe.

Osebne podatke, ki jih Sava pokojninska obdeluje na podlagi pravnega temelja in zakonitega interesa, družba hrani trajno oziroma še 10 let od prenehanja veljavnosti zadnjega sklenjenega zavarovanja posameznika.

Osebne podatke, ki jih Sava pokojninska obdeluje na podlagi osebne privolitve (soglasja), družba hrani še 5 let po prenehanju poslovnega razmerja oziroma, v primeru, da poslovno razmerje ni bilo sklenjeno, 5 let od dneva pridobitve.

Po doseženem namenu, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani ali po zakonsko določenih rokih oziroma rokih, določenih v prejšnjih dveh odstavkih, se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali psevdonimizirajo.