Na seznam novic

Poziv zavarovancem in delodajalcem - Odbor zavarovancev

V skladu z 293. in 294. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), uprava Sava pokojninske družbe, d.d. (v nadaljevanju: pokojninska družba), poziva zavarovance in delodajalce, ki imajo dodatno pokojninsko zavarovanje sklenjeno pri pokojninski družbi, da najkasneje do petka, 28. 6. 2024, do 12.00 ure, posredujejo pisne predloge za imenovanje članov Odbora zavarovancev:

 • dveh članov, predstavnikov delodajalca, ki financira pokojninski načrt,
 • treh članov, predstavnikov zavarovancev.

Člani Odbora zavarovancev pokojninske družbe bodo imenovani za štiriletno mandatno obdobje. Mandat začne teči s 1. 10. 2024 in se zaključi s 30. 9. 2028.

Član Odbora zavarovancev mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • je strokovno usposobljen in ima lastnosti in izkušnje, potrebne za izvajanje pristojnosti iz 294. člena ZPIZ-2;
  ni v postopku osebnega stečaja;
 • je dobrega ugleda in integritete;
 • je preudarna oseba in ima urejen ekonomski položaj;
 • je neodvisen od političnega vpliva;
 • s Sava pokojninsko družbo, d.d., ni povezan na način, ki bi lahko vodil v nasprotje interesov oziroma ne obstajajo morebitna nasprotja interesov zaradi imenovanja za člana Odbora zavarovancev.

Član Odbora zavarovancev ne sme biti odvisen oziroma z upravljavcem povezan tako, da bi ta povezanost vodila v nasprotje interesov, na način, da:

 • je zaposlen v pokojninski družbi ali v povezani osebi (upravljavsko, kapitalsko);
 • je član nadzornega sveta ali komisije, ki jo je ustanovil nadzorni svet pokojninske družbe ali obvladujoče družbe;
 • je ožji družinski član ali kako drugače (ekonomsko, finančno) povezan:
  • s člani organov upravljanja in nadzora pokojninske družbe ali obvladujoče družbe,
  • z osebami, ki so zaposleni v pokojninski družbi in upravljajo naloge v Sektorju upravljanja naložb,
  • z osebami, ki so zaposleni v pokojninski družbi in opravljajo naloge na delovnem mestu, za katere je sklenjena individualna pogodba,
  • z osebami, ki so zaposleni v pokojninski družbi in opravljajo naloge na delovnem mestu direktorjev sektorjev ali direktorjev oziroma vodij služb uprave,
  • z osebo, ki je nosilec ključne funkcije v pokojninski družbi.

Odbor zavarovancev uveljavlja minimalni izobrazbeni in strokovni standard za članstvo v Odboru:

 • najmanj VI. stopnjo izobrazbe,
 • ekonomsko, finančno, pravno ali revizijsko znanje.

Pisni predlog predlagatelja mora vsebovati:

 • obrazložitev predlagatelja,
 • življenjepis predlagatelja,
 • izjavo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje funkcije odbora zavarovancev,
 • izjavo, ali kandidira za predstavnika delodajalca, ki financira pokojninski načrt, ali za predstavnika zavarovancev.

Predlog s prilogami je treba posredovati v zaprti kuverti na naslov:

Sava pokojninska družba, d.d.
Ulica Eve Lovše 7
2000 Maribor

s pripisom Predlog za imenovanje člana Odbora zavarovancev – ne odpiraj

Nepravočasnih in nepopolnih vlog pokojninska družba ne bo obravnavala. Vloga ni pravočasna, če na sedež pokojninske družbe ne prispe do petka, 28. 6. 2024, do 12.00 ure.

Obrazec Izjava o izpolnjevanju pogojev in Izjava ali kandidira za predstavnika delodajalca, ki financira pokojninski načrt ali za predstavnika zavarovancev sta objavljena ob tej novici:

Izjava o izpolnjevanju pogojev

Izjava o kandidaturi za predstavnika delodajalca, ki financira pokojninski načrt

Izjava o kandidaturi za predstavnika zavarovanca

Poziv

Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02/229 74 00 ali pošljite elektronsko sporočilo na: mateja.stevanovic@sava-pokojninska.si.

Pokojninska družba bo o izbiri članov Odbora zavarovancev pisno obvestila vse predlagane kandidate v roku osmih dni od imenovanja članov Odbora zavarovancev na nadzornem svet pokojninske družbe.

 


-- %
× Ocenite spletne strani