Na seznam novic

Poziv zavarovancem

 

V skladu s 346. členom Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1-UPB4, objavljen v Uradnem listu RS, št. 109/2006) in 28. členom statuta Moje naložbe pokojninske družbe, d.d. – Skupina Nove KBM (v nadaljevanju: pokojninska družba), uprava pokojninske družbe objavlja poziv zavarovancem pokojninske družbe, da najkasneje do petka, 23.11.2012, do 13. ure, posredujejo pisne predloge za imenovanje treh članov nadzornega sveta družbe na predlog zavarovancev pokojninske družbe.

Imenovanje članov nadzornega sveta bo opravljeno zaradi izteka mandata  dosedanjim članom nadzornega sveta.


Pisni predlog mora vsebovati ustrezno obrazložitev, vključno s podpisano izjavo predlaganega kandidata, da se strinja s predlogom kandidature za članstvo v nadzornem svetu pokojninske družbe in da izpolnjuje pogoje za članstvo v nadzornem svetu iz 29. in 29.a-člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar – UPB7, objavljen v Uradnem listu RS, št. 99/2010). 


Predlog s prilogami je treba posredovati v zaprti kuverti  na naslov:
Moja naložba pokojninska družba, d.d. – Skupina Nove KBM
Ulica Vita Kraigherja 5
2000 MARIBOR,
s pripisom »Predlog za imenovanje člana nadzornega sveta - ne odpiraj«.

Nepravočasnih in nepopolnih vlog komisija nadzornega sveta pokojninske družbe ne bo obravnavala. Vloga ni pravočasna, če na sedež pokojninske družbe ne prispe do petka, 23.11.2012, do 13. ure.

Obrazec »Izjava kandidata« in pogoji za člana nadzornega sveta so objavljeni na spletni strani pokojninske družbe www.moja-nalozba.si, v rubriki Novice. 


Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02/229 29 12.

Uprava družbe     

 


-- %
Ocenite spletne strani