Na seznam novic

Sprememba pokojninskih načrtov, pravil upravljanja ter izjav o naložbenih politikah

Na podlagi odobritve Ministrstva za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti in Agencije za zavarovalni nadzor, se od 1. julija 2019 pričnejo uporabljati spremenjeni pokojninski načrti, pravila upravljanja z dodatkom ter izjave o naložbenih politikah.

Spremembe kolektivnega in individualnega pokojninskega načrta se nanašajo na:

  • uskladitev obračunskega dne s predpisi (zadnji dan v mesecu),
  • uskladitev določb o varovanju osebnih podatkov s predpisi,
  • druge redakcijske spremembe.

Spremembe pravil upravljanja z dodatkom se nanašajo na:

  • uskladitev obračunskega dne s predpisi (zadnji dan v mesecu),
  • postavitev novih meril za presojo uspešnosti (benchmark) upravljanja premoženja skladov ter njihovih deležev. Spremembe vplivajo na izvajanje naložbene politike na delniškem segmentu, kjer se povečuje delež naložb v evropske delnice in zmanjšuje, neposredno oz. posredno, tveganje do izpostavljenosti do tujih valut,
  • uskladitev in podrobnejšo določitev posameznih (pod)vrst naložb, v skladu z ZPIZ-2 in Sklepom o naložbah pokojninskega sklada (UL RS, št. 12/2017, z dne 10.3.2017),
  • uskladitev in podrobnejšo določitev stroškov, povezanih z naložbami kritnega sklada v nepremičnine,
  • druge redakcijske spremembe.

Vsi spremenjeni dokumenti so objavljeni na spletni strani pod rubriko Vloge, obrazci, dokumenti.


-- %