Davčna olajšava

Maksimalna davčna olajšava znaša 5,844 % posameznikove bruto plače, vendar ne več kot 2.819,09 EUR. Velja omejitev, ki je izpolnjena prej.

Za samostojne podjetnike velja, da maksimalna davčna olajšava znaša 24 % prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar ne več kot 2.819,09 EUR.

Premije, ki jih plača delodajalec, znižujejo osnovo za odmero davka od dohodka pravnih oseb delodajalcu. Premije ne predstavljajo bonitete zaposlenim in se nanje ne obračunavajo davki in prispevki. 

Premije, ki jih plača posameznik iz svoje neto plače, mu znižujejo osnovo za odmero dohodnine. 

Uveljavljanje davčnih olajšav

Prednost pri uveljavljanju davčnih olajšav ima delodajalec. Primer: če delodajalec plačuje premijo v višini 3  % posameznikove bruto plače, lahko slednji koristi le še razliko do najvišje možne premije, to je 2,844 %.

Davčna olajšava bo posamezniku pri odmeri dohodnine priznana samodejno. Zavarovanci morajo pravilnosti priznane davčne olajšave preveriti v Odločbi o odmeri dohodnine za posamezno koledarsko leto, ki ga na domač naslov pošilja FURS.

Izračun davčne olajšave

pustite prazno, če delodajalec premije ne plačuje
 

V informativnem izračunu je upoštevana lestvica za odmero dohodnine za leto 2019 in splošna davčna olajšava. Druge morebitne posebnosti niso upoštevane. Preberite Izjavo o odgovornosti.