Na seznam novic

Stanja na osebnih računih za leto 2019

Stanja na osebnih računih

V osebnem elektronskem predalu so že osvežena stanja na osebnih računih na dan 31.12.2019. V podatkih so razvidna vplačila v posameznem mesecu za preteklo leto in tudi vsa leta pred tem.

Stanja na osebnih računih v elektronskem predalu osvežujemo redno, enkrat mesečno.

Podatke o vplačilih preteklega leta, ki ste jih zavarovanci vplačali sami (individualna vplačila), za uveljavljanje olajšave pri dohodnini FURS-u sporočamo v Sava pokojninski. Svetujemo vam, da takrat, ko boste s strani FURS-a prejeli odločbo o odmeri dohodnine, preverite znesek upoštevane olajšave.

Za izpis potrdila nam lahko pišete na info@sava-pokojninska.si in poslali vam ga bomo na domač naslov.


Poslovanje in letno poročilo

Število varčevalcev, kot tudi prejemnikov dodatnih rent se je v preteklem letu ponovno povečalo. Več kot 1.000 posameznikov po letih varčevanja že prejema dodatno pokojnino. Skupaj združujemo nekaj manj kot 35.000 zavarovancev.

Preteklo leto je bilo eno najboljših let delniških trgov. Donosi so bili izjemni. Sklad z delniško izpostavljenostjo je dosegel skoraj 22 – odstotno donosnost. Tudi v obvezniškem skladu smo dosegli visoko donosnost 4,3 odstotka. In to kljub »ničelnim« obrestnim meram.

Negotovosti vendarle ostajajo tudi v letošnjem letu: trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko še ni doživela epiloga, prav tako ne izstop Velike Britanije iz EU (Brexit). Tudi aktualne napetosti na Bližnjem vzhodu bodo vplivale na razplet leta 2020.

Donosi v preteklem obdobju (v %)

Sklad Naložbena politika 2019 3 leta 5 let  Od ustanovitve
Moj dinamični Delniški 21,71 17,10 n.p. 26,46
Moj uravnoteženi Uravnoteženi 14,69 13,76 n.p. 22,44
Moj zajamčeni Obvezniški 4,31 6,56 16,64 134,05
Zajamčen donos (Moj zajamčen)   0,63 2,21 5,95 69,99

Na spletni strani www.sava-pokojninska.si pod razdelki posameznih skladov tekoče objavljamo podatke o pripisanih donosnostih ter podrobnejše podatke o naložbah kritnih skladov.


Najkasneje do 15. junija bomo na spletni strani objavili tudi revidirano letno poročilo in povzetek revidiranega letnega poročila.


Spremembe pokojninskih načrtov, pravil in izjav o naložbenih politikah

S 1. 7. 2019 so začele veljati spremembe pokojninskih načrtov in pravil upravljanja, o katerih smo vas obvestili že v začetku preteklega leta.

Spremembe kolektivnega in individualnega pokojninskega načrta se nanašajo na:

  • uskladitev obračunskega dne s predpisi (zadnji dan v mesecu),
  • uskladitev določb o varovanju osebnih podatkov s predpisi,
  • druge redakcijske spremembe.

Spremembe pravil upravljanja z dodatkom se nanašajo na:

  • uskladitev obračunskega dne s predpisi (zadnji dan v mesecu),
    postavitev novih meril za presojo uspešnosti (benchmark) upravljanja premoženja skladov ter njihovih deležev. Spremembe vplivajo na izvajanje naložbene politike na delniškem segmentu, kjer se povečuje delež naložb v evropske delnice in zmanjšuje, neposredno oz. posredno, tveganje do izpostavljenosti do tujih valut,
  • uskladitev in podrobnejšo določitev posameznih (pod)vrst naložb, v skladu z ZPIZ-2 in Sklepom o naložbah pokojninskega sklada (UL RS, št. 12/2017, z dne 10.3.2017),
  • uskladitev in podrobnejšo določitev stroškov, povezanih z naložbami kritnega sklada v nepremičnine,
  • druge redakcijske spremembe.
Spremembe Pravil upravljanja so vplivale na ustrezno spremembo izjav o naložbenih politikah posameznega kritnega sklada.

Predlagane spremembe je še pred vlogo za odobritev pri pristojnih organih obravnaval Odbor pokojninskega sklada, ki ga sestavljajo predstavniki delodajalcev in zavarovancev, vključenih v pokojninsko zavarovanje pri Sava pokojninski.

Vsi spremenjeni dokumenti so objavljeni na spletni strani www.sava-pokojninska.si.Za dodatna pojasnila smo dosegljivi na brezplačni številki 080 29 29 ali na elektronskem naslovu info@sava-pokojninska.siSava pokojninska, d. d.


 


-- %