Na seznam novic

Stanja na osebnih računih za leto 2018

Stanja na osebnih računih

V osebnem elektronskem predalu so že osvežena stanja na osebnih računih na dan 31.12.2018. V podatkih so razvidna vplačila v posameznem mesecu za preteklo leto in tudi vsa leta pred tem.

Stanja na osebnih računih v elektronskem predalu osvežujemo redno, enkrat mesečno.

Podatke o vplačilih preteklega leta, ki ste jih zavarovanci vplačali sami (individualna vplačila), za uveljavljanje olajšave pri dohodnini FURS-u sporočamo v Sava pokojninski. Svetujemo vam, da takrat, ko boste s strani FURS-a prejeli odločbo o odmeri dohodnine, preverite znesek upoštevane olajšave. 

 

Poslovanje in letno poročilo

V preteklem letu se je povečalo tako število varčevalcev, kot tudi prejemnikov dodatnih rent, s čemer smo dosegli skoraj 34.000 zavarovancev.

Leto 2018 se je za upravljanje sredstev izkazalo kot izjemno zahtevno. Mnogi dejavniki so vplivali na to, da so dosežene letne donosnosti negativne: trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko, rast obrestnih mer v ZDA, negotovosti glede izstopa Velike Britanije iz EU (Brexit) ter upočasnjena gospodarska rast in znaki morebitne prihodnje recesije.

Sklad Dinamični Uravnoteženi Zajamčeni Zajamčen donos v skladu Zajamčeni
Pripisana donosnost -8,69 % -5,38 % -0,47 % 0,73 %

Na spletni strani www.sava-pokojninska.si pod razdelki posameznih skladov tekoče objavljamo podatke o pripisanih donosnostih ter podrobnejše podatke o naložbah kritnih skladov.

Najkasneje do 15. junija bomo na spletni strani objavili tudi revidirano letno poročilo in povzetek revidiranega letnega poročila.

 

Spremembe pokojninskih načrtov, pravil in izjav o naložbenih politikah

V mesecih november in december smo pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Agenciji za zavarovalni nadzor podali vlogo za spremembo pokojninskih načrtov ter pravil upravljanja.

Odločba o spremembi pokojninskih načrtov kolektivnega zavarovanja (PN-MN-03/2014) in individualnega zavarovanja (PN-MN-04/2014) je bila izdana 8.12.2018. Spremembe se nanašajo na:

  • uskladitev obračunskega dne s predpisi (zadnji dan v mesecu),
  • uskladitev določb o varovanju osebnih podatkov s predpisi,
  • druge redakcijske spremembe.

Same spremembe pokojninskih načrtov predstavljajo tehnične uskladitve in ne posegajo v pravice zavarovancev iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja. Spremembe bodo začele veljati po uveljavitvi sprememb Pravil upravljanja, pričakujemo v prvih mesecih leta 2019.

Odločbo o spremembi Pravil upravljanja s strani Agencije za zavarovalni nadzor pričakujemo v prvih mesecih leta 2019 in se trenutno še ne uporabljajo. Predlagane spremembe je pred vložitvijo obravnaval Odbor pokojninskega sklada, ki ga sestavljajo predstavniki delodajalcev in zavarovancev, vključenih v pokojninsko zavarovanje pri Sava pokojninski, in se nanašajo na:

  • uskladitev obračunskega dne s predpisi (zadnji dan v mesecu),
  • postavitev novih meril za presojo uspešnosti (benchmark) upravljanja premoženja skladov ter njihovih deležev. Spremembe vplivajo na izvajanje naložbene politike na delniškem segmentu, kjer se povečuje delež naložb v evropske delnice in zmanjšuje, neposredno oz. posredno, tveganje do izpostavljenosti do tujih valut,
  • uskladitev in podrobnejšo določitev posameznih (pod)vrst naložb, v skladu z ZPIZ-2 in Sklepom o naložbah pokojninskega sklada (UL RS, št. 12/2017, z dne 10.3.2017),
  • uskladitev in podrobnejšo določitev stroškov, povezanih z naložbami kritnega sklada v nepremičnine,
  • druge redakcijske spremembe.

Sprememba Pravil upravljanja bo vplivala na ustrezno spremembo izjav o naložbenih politikah posameznega kritnega sklada.

Vsi spremenjeni dokumenti bodo takoj po uveljavitvi in pričetku uporabe objavljeni na spletni strani sava-pokojninska.si.

 

Za dodatna pojasnila smo dosegljivi na brezplačni številki 080 29 29 ali na elektronskem naslovu info@sava-pokojninska.si.

 

Sava pokojninska d.d.

 

 

 

Sava pokojninska, d.d.


-- %